Karate-kata
Hiriokazu Kanazawa: Heian Shodan

Hirokazu Kanazawa: Heian Nidan

Hirokazu Kanazawa: Heidan Sandan

Hirokazu Kanazawa: Heian Yondan

Hirokazu Kanazawa: Heian Godan

Hirokazu Kanazawa: Tekki Shodan

Hirokazu Kanazawa: Bassai Dai

Hirokazu Kanazawa: Enpi

Hirokazu Kanazawa: Jion